Lv.61 Huang
Huang
Lv.61 Huang
祈求天上聖母 保佑我們全家人平安健康 事事順心如意
14則留言
善言良語【多欲為苦,生死疲勞,從貪慾起,少欲無為,身心自在】
善言良語【凡事豫則立,不豫則廢】
善言良語【凡事善解,能忍自安】
善言良語【如來者,無所從來,亦無所去,故名如來】
善言良語【實無有法,佛得阿耨多羅三藐三菩提】
善言良語【修行從易至難,先念佛再觀心】
善言良語【只要緣深不怕緣來得遲,只要找到路,就不怕路遙遠】
善言良語【四大由來造化工,有聲全貴裡頭空。莫嫌不與凡夫說,只為宮商調不同】
善言良語【如來者,無所從來,亦無所去,故名如來】
善言良語【在順境中修行,永遠不能成佛】
善言良語【只怕力量不夠,不怕做的工作太多】
善言良語【心美,看什麼都順眼】
祈福