Lv.59 簡立昌
簡立昌
Lv.59 簡立昌
寺廟壇,安神旺吉,供養功德,命運福澤。
6則留言
善言良語【法尚應舍,何況非法】
善言良語【路是人走出來的,千里之遙始於初步。】
南無本師釋迦牟尼佛保佑
善言良語【智慧是從生活人事的磨鍊而得來。】
善言良語【眾生諸佛不相侵,山自高兮水自深。萬別千差明底事,鷓鴣啼處百花深】
善言良語【君子如水,隨方就圓,無處不自在。】
祈福