Lv.87 Bel Ng
Bel Ng
Lv.87 Bel Ng
祈求天上聖母🙇🏻‍♀️ 加持大家身心自在🙏🙏
8則留言
善言良語【地上種了菜,就不易長草;心中有善,就不易生惡。】
南無釋迦牟尼佛保佑
善言良語【不應取法,不應取非法】
善言良語【命要自己用堅定的願心和恆心去轉化】
南無地藏王菩薩保佑
千手千眼廣大靈感觀世音菩薩保佑
善言良語【遇到困境,一定要用更大的鬥志面對,惟有勇敢迎敵,才有機會致勝。】
祈福