Lv.85 家家☸️🌺🌺🙏🙏☸️☸️☸️🙇‍♀️🙇‍♀️
家家☸️🌺🌺🙏🙏☸️☸️☸️🙇‍♀️🙇‍♀️
Lv.85 家家☸️🌺🌺🙏🙏☸️☸️☸️🙇‍♀️🙇‍♀️
祈求福德正神保祐信女全家大小身體健康,工作順利,出入平安,財源滾滾來,感恩。🙏🙏🙏
3則留言
善言良語【手心向下是助人,手心向上是求人;助人快樂,求人痛苦】
善言良語【合心為善,和氣付出,互愛讚歎,伸手協力。】
善言良語【靜坐常思己過,閒談莫論人非。】
祈福